Ingredients: Pea flour, chia flour, buckwheat flour.
Net Weight: 250 g

+ info

Ingredients: Chickpea flour, chia flour, buckwheat flour.
Net Weight: 250 g

+ info

Ingredients: Lentil flour, chia flour, buckwheat flour.
Net Weight: 250 g

+ info

Ingredients: Beans flour, chia flour, buckwheat flour.
Net Weight: 250 g

+ info